loader-logo

Articles of Association

 • Home
 • Articles of Association

Bolagsordning /Articles of Association

Antagen på extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

/Adopted at the extraordinary general meeting on October 5th, 2021.

 

§ 1 Företagsnamn /Name

Bolagets företagsnamn är BPC Instruments AB. Bolaget är publikt (publ).

/The company’s name is BPC Instruments AB. The company is public (publ).

§ 2 Styrelsens säte /Registered office

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

/The company’s registered office shall be situated in the municipality of Lund, the county of Skåne/Scania.

§ 3 Verksamhetsföremål /Object of the company’s business

Aktiebolaget ska utveckla och sälja analytiska instrument för mätning av låg gasvolym och flöde för bioteknikrelaterade tillämpningar.

/The limited liability company shall develop and sell analytical instruments for measuring low gas volume and flow for biotechnology-related applications.

§ 4 Aktiekapital /Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

/The share capital shall be not less than SEK 500.000 and not more than SEK 2.000.000.

§ 5 Antal aktier /Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 9 000 000 och till högst 36 000 000.

/The number of shares shall be not less than 9.000.000 and not more than 36.000.000.

§ 6 Räkenskapsår /Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

/The company’s financial year shall be January 1—December 31.

§ 7 Styrelse /Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

/The Board shall consist of no less than four (4) members and no more than eight (8) members with no more than one (1) deputy member. The members are to be elected annually at the Annual General Meeting until the end of the next Annual General Meeting.

§ 8 Revisor /Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

/The company shall have no less than one (1) and no more than two (2) auditors and no more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant, an approved public accountant or a registered public accounting firm be elected.

§ 9 Kallelse till bolagssstämma /Notice of shareholders’ meeting

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

/Notice of the Annual General Meeting and notice of an extraordinary General Meeting where a question regarding amendments to the Articles of Association will be discussed shall always take place no earlier than six (6) and no later than four (4) weeks before the meeting. Notice of another extraordinary General Meeting shall take place no earlier than six (6) and no later than two (2) weeks before the meeting.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

/Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company’s website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma /Notification to participate in the shareholders’ meeting

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

/Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the shareholders’ meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company.

§ 11 Ärenden på årsstämma /Business at Annual General Meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut
   1.om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   2. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;
   3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncerbalansräkning
  8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter;
  9. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
  10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
  11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

/The following business shall be addressed at Annual General Meetings:

  1. Election of a chairman of the meeting.
  2. Preparation and approval of the voting list.
  3. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting.
  4. Determination of whether the meeting was duly convened.
  5. Approval of the agenda.
  6. Submission of the annual report and auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group.
  7. Resolutions regarding:
   1. the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
   2. allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
   3. discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.
  8. Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.
  9. Determination of remuneration for members and where applicable deputy member of the board of directors and auditor and where applicable deputy auditor.
  10. Election of the members and where applicable deputy member of the board of directors and auditor and where applicable deputy auditors.
  11. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company’s articles of association.

§ 12 Avstämningsförbehåll /Record day provision

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

/The shares of the company shall be registered in a Central Securities Depositary Register according to the Swedish Financial Instruments Accounting Act (1998:1479) (record day provision).