loader-logo

Effect of nano-Fe3O4 biochar on anaerobic digestion of chicken manure under high ammonia nitrogen concentration

L. Di, Q. Zhang, F. Wang, H. Wang, H. Liu, W. Yi, Z. Zhang, D. Zhang

Journal of Cleaner Production (2022), 375, 134107