loader-logo

Press Release 2024-05-28

  • Home
  • Press Release 2024-05-28

Kommuniké från årsstämma i BPC Instruments AB /Resolutions of the Annual General Meeting of BPC Instruments AB

TUE, MAY 28, 2024 18:05 CET

N.B. The English text is an unofficial translation of the notice to the Annual General Meeting in BPC Instruments AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.

Idag, den 28 maj 2024, hölls årsstämma i BPC Instruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

/ Today, May 28, 2024, the Annual General Meeting of BPC Instruments AB was held. Below is a summary of the resolutions passed. All resolutions were passed with the required majority.

 

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 8a). / Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet (paragraph 8a)

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

/ The Meeting resolved to approve the presented income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 8b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

/ The Meeting resolved to dispose of the company’s results in accordance with the Board’s proposal in the Annual Report. The Meeting further resolved that no dividend be paid for the financial year 2023.

 

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9) / Determination of the number of members, and deputy members, of the Board of Directors and the number of auditors and deputy auditors (paragraph 9)

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag om att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter.
/ The Meeting resolved in accordance with the shareholder’s proposal that the Board of Directors should consist of four (4) ordinary members.

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 10) / Determination of remunerations for members of the Board of Directors and auditors (paragraph 10)

Stämmande beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag att 60 000 kronor (exkl. sociala avgifter) ska utgå till styrelseledamot Anita Sindberg. Vidare beslutade stämman att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

 

/ The Meeting, in accordance with the shareholder’s and the Board’s proposal, resolved that SEK 60,000 (excluding social fees) shall be paid to board member Anita Sindberg. No remuneration shall be paid to the other members.

 

Vidare beslutade stämman att revisorarvode ska utgå enligt marknadsmässigt avtal.

/ Furthermore, the meeting resolved that auditor’s fees shall be paid in accordance with the invoiced amount.

 

Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 11) / Election of the members of the Board of Directors and auditor (paragraph 11)

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Gustaf Olsson, Jing Liu, Kristofer Cook och Anita Sindberg. Till styrelseordförande omvaldes Gustaf Olsson. 

/ The Meeting resolved to re-elect Gustaf Olsson, Jing Liu, Kristofer Cook, and Anita Sindberg as Board members. Gustaf Olsson was re-elected Chairman of the Board.

 

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den huvudansvarige revisorn Ola Bjärehäll omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

/ The Meeting resolved that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the auditor in charge Ola Bjärehäll, be re-elected as the company’s auditor until the end of the General Meeting to be held next financial year.

 

Fullständiga handlingar rörande årsstämman finns på BPC Instruments hemsida, www.bpcinstruments.com

/ Complete documents relating to the Annual General Meeting are available on the BPC Instruments’ website, www.bpcinstruments.com

För mer information, vänligen kontakta:

Dr. Jing Liu, VD

BPC Instruments

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör Bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.