loader-logo

Press Release 2022-04-25

 • Home
 • Press Release 2022-04-25

Kallelse till årsstämma i BPC Instruments AB (Notice to the Annual General Meeting in BPC Instruments AB)

MON, APR 25, 2022 09:50 CET

N.B. The English text is an unofficial translation of the notice to the Annual General Meeting in BPC Instruments AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.

Aktieägarna i BPC Instruments AB, org.nr. 556687-2460, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart poströstning med stöd av Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

The shareholders of BPC Instruments AB, reg.no. 556687-2460, are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Friday, May 27th, 2022. The Board of Directors has decided that the Annual General Meeting shall be conducted without physical presence by shareholders exercising their voting rights only by postal voting under the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations. No Annual General Meeting with the possibility to attend in person or by proxy will take place. Information about the resolutions adopted by the Annual General Meeting will be published on Friday, 27 May 2022, as soon as the outcome of the advance voting is finally compiled.

 

Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 maj 2022, och
 • till bolaget senast onsdagen den 25 maj 2022 ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är BPC Instruments AB tillhanda senast den dagen.

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting shall:

 • be registered in the shareholder’s register, kept by Euroclear Sweden AB as of Wednesday, May 18th, 2022, and
 • submit their postal vote to the company no later than Wednesday, May 25th, 2022, in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the postal vote is received by BPC Instruments AB no later than that day.

 

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 18 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 20 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

In order to be entitled to participate in the meeting, the nominee must have the shares registered in his own name, so that he is registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of the record date Wednesday, May 18th, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the respective trustee’s procedures, request that the nominee make such voting rights registration. Voting rights registration requested by shareholders in such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than Friday, May 20th 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

 

Förhandsröstning / Advance voting

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bpcinstruments.com. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 25 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas via e-post till ir@bpcinstruments.com alternativt med brev till BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Shareholders exercise their voting rights at the meeting solely by voting in advance, so-called postal voting, in accordance with Section 22 of the Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings of companies and associations. When exercising the right to vote through postal voting, a special digital form shall be used. The form is held available on the company’s website www.bpcinstruments.com. Separate notification to attend shall not be made, but the digitally completed and signed form applies as a notification to the meeting.

To be valid as a notification, the completed form must be received by the company no later than Wednesday, May 25th, 2022. The completed form shall be sent by e-mail to ir@bpcinstruments.com or by letter to BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, Sweden. If the shareholder is a legal entity or if the shareholder votes in advance by proxy, the instructions under the heading “Proxy etc.” below must be applied.

The shareholder may not provide the vote or advance vote with special instructions or conditions. If so, the entire postal voting form is invalid. Further instructions can be found in the postal voting form.

 

Ombud m.m. / Proxy etc.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre giltighetstid angivits (högst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bpcinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

If a shareholder wishes to exercise their vote through a proxy, a written power of attorney, dated and signed by the shareholder, must be attached to the postal vote. The power of attorney may not be older than one year, unless a longer validity period has been specified (maximum five years). If the power of attorney form is issued by a legal person, the current registration certificate or equivalent authorization document for the legal person must also be attached. A form for power of attorney is available on the company’s website www.bpcinstruments.com and are sent by post to shareholders who contact the company and state their address.

 

Antalet aktier och röster / The number of shares and votes

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 454 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

The number of outstanding shares and votes in the company amounts to 10 454 000 at the time of this notice. The company holds no own shares.

 

Förslag till dagordning: / Proposed agenda:

 • Stämman öppnas.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justeringspersoner.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 • Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
 • Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter.
 • Stämman avslutas.
 1. The Annual General Meeting opens.
 2. Election of a Chairman of the meeting.
 3. Preparation and approval of voting list.
 4. Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting.
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened.
 6. Approval of agenda.
 7. Submission of the annual report and auditor’s report.
 8. Resolutions regarding:
  1. the adoption of the income statement and the balance sheet.
  2. the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet.
  3. the discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability.
 9. Determination of the number of members, and deputy members, of the Board of Birectors and the number of auditors and deputy auditors.
 10. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and auditors.
 11. Election of the members of the Board of Directors and auditor.
 12. The Annual General Meeting closes.

 

Beslutsförslag i korthet: / Decision proposals in brief:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) / Election of a Chairman of the meeting (paragraph 2)

Aktieägare har föreslagit att Gustaf Olsson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen istället anvisar.

Shareholders have proposed that Gustaf Olsson be appointed as Chairman of the Annual General Meeting, or in the event of his absence, the person appointed by the Board of Directors.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) / Preparation and approval of voting list (paragraph 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, och kontrollerats av justeringspersonerna.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list prepared by the company, based on the Annual General Meeting share register, and verified by the certifier.

 

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4) / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting (paragraph 4)

Styrelsen föreslår att Jing Liu, eller vid dennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

The Board of Directors proposes that Jing Liu, or in the event of his absence, the person or persons appointed by the Board of Directors, to persons to certify the minutes. The task also include checking the voting list.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to dispose of the company’s results in accordance with the Board’s proposal in the Annual Report. The Board of Directors further proposes that no dividend be paid for the financial year 2021.

 

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9) / Determination of the number of members, and deputy members, of the Board of Directors and the number of auditors and deputy auditors (paragraph 9)

Aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter.

Shareholders have proposed that the Board of Directors shall consist of four (4) members.

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 10) / Determination of remunerations for members of the Board of Directors and auditors (paragraph 10)

Aktieägare har föreslagit att 60 000 kronor ska utgå till styrelseledamot Anita Sindberg. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Vidare har aktieägare föreslagit att revisorarvode ska utgå enligt marknadsmässigt avtal.

Shareholders have proposed that SEK 60,000 shall be paid to board member Anita Sindberg. No remuneration is proposed for other members of the Board. 

Furthermore, shareholders have proposed that auditor’s fees shall be paid in accordance with invoiced amount.

 

Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter (punkt 11) / Election of the members of the Board of Directors and auditor (paragraph 11)

Aktieägare föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Gustaf Olsson.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den huvudansvarige revisorn Pär Hammensjö, omväljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Shareholders have proposed re-election of all current Board members. Gustaf Olsson is proposed to be re-elected as Chairman of the Board.

The Board of Directors proposes that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the auditor in charge Pär Hammensjö, be re-elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting held next financial year.

 

Personuppgifter / Personal Data

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personal data collected from the share register maintained by Euroclear Sweden AB, notification of attendance at the meeting and information about deputy, proxy and assistants will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, where applicable, minutes of the meeting.

 

Övrigt / Other

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Mobilvägen 10, 223 62 Lund samt på bolagets hemsida www.bpcinstruments.com senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

The annual report and the auditor’s report for the company and the group, as well as complete proposals for resolutions and proxy forms, will be available at the company’s office Mobilvägen 10, 223 62Lund and on the company’s website www.bpcinstruments.com no later than three weeks before the general meeting and will be sent to shareholders who so request and state their postal address.

 

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, eller per e-post till ir@bpcinstruments.com, senast den 17 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund och på www.bpcinstruments.com, senast den 22 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Shareholders have the right to submit a written request for information in accordance with Chapter 7. Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551). Requests for such information must be made in writing to BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@bpcinstruments.com, no later than May 17th 2022. The information is provided by being available at BPC Instruments AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund and at www.bpcinstruments.com, no later than 22th May 2022. The information is also sent within the same time to the shareholder who has requested them and stated his address.

Lund i april 2022

Lund in April 2022

BPC Instruments AB

STYRELSEN

THE BOARD

For more information, please contact:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, CEO

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-mail: ir@bpcinstruments.com

About BPC Instruments AB

BPC Instruments (formerly Bioprocess Control) is a Swedish-based technology company developing and selling automated, analytical instruments that allow for more efficient, reliable, and higher quality research and analysis in a wide range of industries including biogas, biodegradability, animal nutrition, and greenhouse gas emission analysis. The result is significant reductions in time consumption and labour requirement for performing analysis, as well as more efficient use of manpower resources. BPC Instruments’ products offer high quality and good features in both hardware and software, and the Company has a deep level of knowledge and know-how on-target applications. The solutions of BPC Instruments are the first of their kind, making the Company a pioneer in its field. Today, BPC Instruments exports to more than 60 countries and the number is growing. For more information, please visit BPC’s webpage www.bpcinstruments.com